นายร้อยตำรวจสายงานสืบสวน ทำหน้าที่อะไร?

นายร้อยตำรวจสายงานสืบสวน ทำหน้าที่อะไร?

นายร้อยตำรวจสายงานสืบสวน

 

นายร้อยตำรวจสายงานสืบสวน เป็นหน่วยงาน ภายใต้สังกัด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานนี้ มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ในคดีความต่าง ๆ เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่หลัก ในการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมทั่วไป และปัญหา อาชญากรรมรุนแรง ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ

เมื่อเกิดคดีขึ้น แล้วมีหลายคดี ที่ไม่สามารถ จับกุมคนร้ายได้ งานสืบสวน จึงเป็นหน่วยงาน เริ่มต้น ของคดี หรือเป็นงาน ด่านแรก ที่จะต้อง ทำการสืบสวน สอบสวน เพื่อจับกุมคนร้าย มาดำเนินคดี และลงโทษ ให้ได้

งานสืบสวน หมายถึง การแสวงหา ข้อเท็จจริง และหลักฐาน โดยพนักงาน ฝ่ายปกครอง หรือจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่ง พนักงานสืบสวน ได้ปฏิบัติ ไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษา ความสงบ เรียบร้อย ของประชาชน และเพื่อที่จะทราบ รายละเอียด แห่งความผิด

หน่วยงานสืบสวน หมายถึง ข้าราชการตำรวจ ที่ทำหน้าที่ หาข่าว การกระทำความผิด ในคดีต่าง ๆ ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ ในการเข้าจับกุม ผู้กระทำความผิด ได้ทันที และส่งต่อให้ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน สอบสวนต่อไป

จ้างนักสืบ thailand private investigator

นายร้อยตำรวจสายงานสืบสวน

 

อำนาจหน้าที่กองกำกับการสืบสวน

หลักการสืบสวน เป็นการแสวงหา ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ของพนักงานสืบสวน เพื่อที่จะทราบ รายละเอียด แห่งความผิด ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนั้น กองกำกับการสืบสวน ยังมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. อำนาจหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัย สำหรับ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ
 2. อำนาจหน้าที่ ในงานสืบสวนคดี ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ ความผิดอาญาทั้งหลาย
 3. อำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการ เกี่ยวกับ การป้องกัน และปราบปราม การกระทำความผิด ทางอาญา
 4. งานการข่าว
 5. งานสืบสวน อาชญากรรมสำคัญ
 6. งานปฏิบัติการพิเศษ
 7. งานเก็บกู้วัตถุระเบิด
 8. งานสืบสวนคดี ยาเสพติด และสารเสพติด ประเภทต่าง ๆ ในเขตอำนาจ การรับผิดชอบ ของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
  • งานธุรการและงานสารบัญ รวมทั้ง จัดทำสถิติงานเข้า ออก ของกองกำกับการสืบสวน
  • งานประชาสัมพันธ์
  • ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการ ตำรวจ ถูกร้องเรียน กล่าวโทษ ว่ากระทำความผิดวินัย หรืออาญา
  • ดำเนินการสืบสวน หาข้อเท็จจริง ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา
  • ดำเนินการ และสนับสนุน ช่วยเหลือ สถานีตำรวจท้องที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวกับความผิดอาญา
  • ดำเนินการ และสนับสนุนช่ วยเหลือ สถานีตำรวจท้องที่ ในการป้องกัน และปราบปราม อาชญากรรม การก่อความไม่สงบ  การจลาจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมฝูงชน และการเจรจา ต่อรอง
  • สืบสวน คดีอาญา ที่มีลักษณะ กระทำเป็นองค์กร หรือขบวนการ คดีอาญา ที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และเกิดคาบเกี่ยว ในหลายพื้นที่ ของสถานีตำรวจภูธร ในเขตอำนาจ การรับผิดชอบ ของตำรวจภูธรจังหวัด
  • เก็บรวบรวม ข้อมูล สถิติ คดีอาญา สำเนาหมายจับ ตลอดจน ให้ความร่วมมือ ในการสืบสวน จับกุม ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ตามที่หน่วยอื่น ประสาน ขอความร่วมมือ และจัดทำ ประวัติบุคคล ผู้กระทำผิดอาญา และผู้ต้องสงสัย ที่เกี่ยวข้อง กับคดีอาญา
  • อำนวยการ ในการแสวงหา ข่าวสาร ที่เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ ของตำรวจ รวมทั้ง การตรวจสอบข่าว
  • ดำเนินการ กรรมวิธี ต่อข่าวสาร การผลิตข่าวสาร ข่าวกรอง และประเมินสถานการณ์ เสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ ในการป้องกัน และปราบปราม อาชญากรรม รวมทั้ง งานด้านการข่าว ที่เกี่ยวกับ ความมั่นคงของชาติ อันเป็นการสนับสนุน การปฏิบัติงาน ของหน่วยต่าง ๆในเขตจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ รับผิดชอบ ของตำรวจภูธรจังหวัด

9. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

วิธีการ และบทบาทหน้าที่การสืบสวน

การสืบสวนโดยวิธีธรรมดา

  1. สืบสวนจากมูลเหตุ และเจตนา
  2. สืบสวนจากการซักถาม
  3. สืบสวนจากพยานหลักฐาน ที่คนร้าย ทิ้งไว้
  4. สืบสวนโดยใช้สายลับ
  5. สืบสวนโดยการเฝ้าจุด
  6. สืบสวนโดยการสะกดรอย
  7. สืบสวนโดยวิธีการนกต่อ
  8. สืบสวนโดยวิธีการเข้าเกลียว
  9. สืบสวนโดยใช้เทคนิคการอำพราง
  10. สืบสวนโดยการก่อให้เกิด การแตกแยก ในหมู่คนร้าย
  11. สืบสวนโดยใช้อิทธิพลความเชื่อถือ ในตัวผู้สืบ
  12. สืบสวนโดยใช้บุคคล ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ ในท้องถิ่น
  13. สืบสวนโดยการตรวจค้น
  14. สืบสวนโดยการตรวจสอบประวัติ รูปถ่าย และตำหนิรูปพรรณ

การสืบสวนโดยใช้วิทยาการ

  1. สืบสวนจากร่องรอยวัตถุพยาน
  2. สืบสวนจากบันทึกแผนประทุษกรรม

 

คุณสมบัติเฉพาะของ นายร้อยตำรวจสายงานสืบสวน

1. คุณสมบัติ ของพนักงานสืบสวน ทางบุคลิกภาพ และสติปัญญา

  • ฉลาด มีไหวพริบ และมีปฏิภาณดี
  • เป็นผู้ช่างสังเกต และจดจำ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่น ได้ทุกประเภท
  • รูปร่างลักษณะปกติธรรมดา เหมือนคนปกติทั่วไป
  • รู้จักนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ในการสืบสวน
  • มุ่งมั่น อดทน เสียสละ กล้า และสามารถควบคุมตัวเอง ได้ดี
  • ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาจิตวิทยา ตรรกวิทยา ปรัชญา
  • มีความสามารถ ในการทำงานเป็นทีม
  • ดำเนินการสอบสวน ตามประเด็น ที่ตั้งไว้ ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นขั้นตอน
  • พิจารณาแยกแยะ ดำเนินการระหว่างงานสำคัญ และงานเร่งด่วนให้ได้
  • รักงานสืบสวนอย่างแท้จริง
  • มีองค์ความรู้เหนือมาตรฐาน

2. คุณสมบัติด้านการสังเกตและจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล สิ่งของ สถานที่และการจดจำเหตุการณ์

  • การจดจำลักษณะคน
  • การจดจำสิ่งของหรือยานพาหนะ
  • การจดจำสถานที่
  • การจดจำเหตุการณ์
  • จดบันทึกความจำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *